Luật an phước
0904.223.779

Luật sư Biên

Luật sư Biên Luật sư Biên

ĐT: 0904.223.779

Doanh nghiệp

Các ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định khi đăng ký kinh doanh

( 2014-04-21)

Về Ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định, Khoản 1 Điều 10 Nghị định 102/2010/NĐ-CP quy định: “Ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định, mức vốn pháp định cụ thể, cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về vốn pháp định, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định, hồ sơ, điều kiện và cách thức xác nhận vốn pháp định áp dụng theo các quy định của pháp luật chuyên ngành”.      

            Ý nghĩa của vốn pháp định: nhằm bảo vệ lợi ích cho người tiêu dùng và chủ nợ của các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề đó. Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành phái luôn giám sát số vốn sở hữu của doanh nghiệp để cảnh báo cho người tiêu dùng và chủ nợ khi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp có nguy cơ bị giảm sút dưới mức vốn pháp định và kịp thời có biện pháp quản lý cần thiết khi số vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm dưới mức vốn pháp định.  

Để các bạn biết các ngành nghề kinh doanh cần có vốn pháp định, VPLS An Phước liệt kê một số lĩnh vực theo quy định của Pháp luật cần phải vốn pháp định để Quý khách tham khảo:

STT

Ngành

 

Mức vốn pháp định

Văn bản pháp quy

Hồ sơ chứng minh

Ghi chú

1

 

Ngân hàng

 

NHTM nhà nước

3000 tỷ VNĐ

Nghị đinh

10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

141/2006/NĐCP ngày 22 tháng 11 năm 2006 về ban hành về Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng.

Giấy phép của Ngân hàng nhà nước

 

NHTM cổ phần

3000 tỷ VNĐ

 

NH liên doanh

3000 tỷ VNĐ

NH 100% vốn nước ngoài

3000 tỷ VNĐ

Chi nhánh NH nước ngoài

15 triệu USD

NH chính sách

5000 tỷ VNĐ

NH đầu tư

3000 tỷ VNĐ

NH phát

triển

5000 tỷ VNĐ

 

NH hợp tác

3000 tỷ VNĐ

 

Quỹ tín dụng nhân dân TW

3000 tỷ VNĐ

 

Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

0,1 tỷ VNĐ

 

 

2

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Công ty tài chính

500 tỷ VNĐ

 

 

 

Công ty cho thuê tài chính

150 tỷ VNĐ

 

3

Kinh doanh BĐS

6 tỷ VNĐ

Điều 3 NĐ 153/2007/NĐCP ngày

14/06/2007, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

 

1.Hồ sơ thành lập mới:

 Biên bản góp vốn của các cổ đông/thành viênhoặcquyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức hoặcbản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty TNHH một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân;

 Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập. Số tiền ký quỹ tối thiểu phải bằng số vốn góp bằng tiền của các thành viên sáng lập và chỉ được giải ngân sau khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu số vốn được góp bằng tiền;

 Trường hợp số vốn góp bằng tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá tài

 

 

 

 

 

sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh

2.Hồ sơ thay đổi – bổ sung ngành – chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

 Trường hợp vốn điều lệ của doanh nghiệp từ 6 tỷ trở lên: Bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính không quá 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ. 

 Trường hợp vốn điều lệ hiện có của doanh nghiệp dưới 6 tỷ, doanh nghiệp nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ và kèm theo văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của doanh nghiệp.

 

4

Dịch vụ đòi nợ

2 tỷ VNĐ

Điều 13 NĐ 104/2007/NĐCP, ngày 14/06/2012, về kinh doanh dịch vụ đòi nợ. 

 Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức; bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là cá

 

 

 

 

 

nhân;

 Đối với số vốn được góp bằng tiền, phải có xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập. Số tiền ký quỹ phải bằng số vốn góp bằng tiền của các thành viên sáng lập và chỉ được giải toả sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ;

 Đối với số vốn góp bằng tài sản, phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

 

 

5

Dịch vụ bảo vệ

2 tỷ VNĐ

Điều 9, NĐ 52/2008 NĐ-CP ngày 22/04/2008,

Nghị định về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ. 

 Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; hoặc quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức;

 

 

6

Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

5 tỷ VNĐ

Điều 3, NĐ

126/2007 NĐCP ngày

01/08/2007, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

 

Văn bản xác nhận vốn pháp định

5 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại theo quy định.

 

7

Sản xuất phim

1 tỷ VNĐ

Điều 11, NĐ

54/2010 NĐ-CP ngày

21/02/2010, Quy

định vhi tiết thi hành một số điều của Luật Điện

ảnh số

62/2006/QH11

và Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số

31/2009/QH12.

 Văn bản xác nhận vốn pháp định 1 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại.

 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Cục Điện ảnh cấp

 

 

 

8

Kinh doanh vận chuyển hàng không

Vận chuyển hàng không quốc tế

Khai thác 1-10 tàu bay: 500 tỷ

VNĐ

Khoản 1, Điều 8, NĐ 76/2007

NĐ-CP ngày 09/05/2007, về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

 

Khai thác 11-30 tàu bay: 800 tỷ

VNĐ

 

Khai thác >30 tàu bay: 1000 tỷ

VNĐ

 

Vận chuyển hàng không nội địa

Khai thác 1-10 tàu bay: 200 tỷ

VNĐ

 

Khai thác 11-30 tàu bay: 400 tỷ

VNĐ

 

Khai thác >30 tàu bay: 500 tỷ

VNĐ

 

9

Doanh nghiệp cảng hàng không 

Kinh doanh

tại cảng hàng không quốc tế

100 tỷ VNĐ

 

Khoản 1 Điều 22 NĐ 83/2007

NĐ-CP ngày 25/05/2007 về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay. 

Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

Doanh nghiệp cảng hàng không

Kinh doanh

tại cảng hàng không nội địa

30 tỷ VNĐ

10

Cung cấp dịch vụ hàng không mà

không

phải là doanh nghiệp

Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế

30 tỷ VNĐ

Khoản 2 Điều 22 NĐ 83/2007

NĐ-CP ngày 25/05/2007, về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay.

Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

 

Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa

10 tỷ VNĐ

 

 

cảng hàng không

 

 

 

 

 

11

Kinh doan h hàng không chung

50 tỷ VNĐ

Khoản 2, Điều 8, NĐ 76/2007

NĐ-CP ngày 09/05/2007, về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

 

12

Dịch vụ ki ểm toán 

3 tỷ

5 tỷ (áp dụng kể từ ngày 1/1/2015)

Điều 5, NĐ 17/2012 NĐ-CP ngày

13/03/2012, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập. 

Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

Áp dụng đối với Công ty TNHH

13

Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất

Không sử dụng băng tần số vô tuyến điện , số thuê bao viễn thông

Thiết lập mạng trong phạm vi 1 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương: 5 tỷ VNĐ

Điều 19, Nghị định

25/2011/NĐ-CP, ngày

06/04/2011, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông. 

Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.                                        

 Phạm vi khu vực từ 2 đến 30

            tỉnh, thành phố

trực thuộc

Trung ương

 Phạm vi toàn quốc trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương.

Thiết lập mạng trong phạm vi khu vực: 30 tỷ

VNĐ

Thiết lập mạng trong phạm vi toàn quốc: 100 tỷ

VNĐ

 

 

Có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông.

Thiết lập mạng trong phạm vi khu vực: 100 tỷ

VNĐ

 

 

 

Thiết lập mạng trong phạm vi toàn quốc: 300 tỷ

VNĐ

14

Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất

Có sử dụng kênh tần số vô tuyến điện

20 tỷ VNĐ

Điều 20, Nghị định

25/2011/NĐ-CP, ngày

06/04/2011, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

 

Không sử dụng băng tần số vô tuyến điện (mạng viễn thông di động ảo).

300 tỷ VNĐ

 

Có sử dụng băng tần số vô tuyến điện

500 tỷ VNĐ

 

15

Thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh và di động vệ tinh

30 tỷ VNĐ

Điều 21, Nghị định

25/2011/NĐ-CP, ngày

06/04/2011, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

 

         Lưu ý:

- Danh sách này có thể được thay đổi (bổ sung thêm hoặc loại bớt đi) theo thời gian tùy theo quy định của pháp luật chuyên ngành

- Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và Giám đốc (Tổng giám đốc) đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng giám đốc) đối với công ty cổ phần, tất cả các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh và chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của vốn được xác nhận là vốn pháp định khi thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp có nghĩa vụ bảo đảm mức vốn điều lệ thực tế không thấp hơn mức vốn pháp định đã được xác nhận trong cả quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Đối với đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có thêm xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định. Người trực tiếp xác nhận vốn pháp định cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số vốn tại thời điểm xác nhận.

- Đối với doanh nghiệp đăng ký bổ sung ngành, nghề phải có vốn pháp định thì không yêu cầu phải có thêm xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định nếu vốn chủ sở hữu được ghi trong bảng tổng kết tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm không quá 03 tháng, kể từ ngày nộp hồ sơ, lớn hơn hoặc bằng mức vốn pháp định theo quy định.

      CHI NHÁNH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ AN PHƯỚC
Địa chỉ: P.408, đơn nguyên 1, Tòa nhà F4 (Nhà Xinh), đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
             ĐT: +84.4.3202.7979   hoặc +84.422.255.266   Email: anphuoclaw@gmail.com
 
 
Gửi yêu cầu dịch vụ