VĂN BẢN QPPL

2024/01/23

Luật số 101/2015/QH13 Luật Tố tụng Hình sự

Loại tài liệu Văn bản luật tiếng Việt (Miễn phí) Lĩnh vực Tố tụng hình sự Cơ quan ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Sinh Hùng 25/11/2015 27/11/2015 Ngày có hiệu lực01/07/2016 01/01/2018 Các văn bản hướng dẫn Nghị quyết 110/2015/QH13 ngày 27/11/2015 do Quốc hội ban hành về...

2024/01/19

Luật số 92/2015/QH13 Luật Tố tụng Dân sự

Loại tài liệu Văn bản luật tiếng Việt (Miễn phí) Lĩnh vực Tố tụng dân sự Cơ quan ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Sinh Hùng 25/11/2015 25/11/2015 Ngày có hiệu lực01/07/2016 01/07/2016 Các văn bản hướng dẫn Nghị quyết 103/2015/QH13 ngày 25/11/2015 do Quốc hội ban hành về...

2024/01/19

Luật số 100/2015/QH13 Bộ luật Hình sự (Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017)

Loại tài liệu Văn bản luật tiếng Việt (Miễn phí) Lĩnh vực Hình sự Cơ quan ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành 27/11/2015 Ngày có hiệu lực 01/01/2018 Các văn bản hướng dẫn Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP ngày 30/6/2016 do Hội đồng thẩm phán ban...

2024/01/16

Luật số 45/2019/QH14 Luật Lao động

Loại tài liệu Văn bản luật tiếng Việt (Miễn phí) Lĩnh vực Lao động Cơ quan ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành 20/11/2019 Ngày có hiệu lực 01/01/2021 Các văn bản hướng dẫn - Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 do Bộ Lao động...

2024/01/16

Luật số 52/2014/QH13 Luật Hôn nhân và gia đình

Loại tài liệu Văn bản luật tiếng Việt (Miễn phí) Lĩnh vực Hôn nhân gia đình Cơ quan ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành 19/06/2014 Ngày có hiệu lực 01/01/2015 Các văn bản hướng dẫn Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 do Chính phủ ban...

2024/01/15

Luật số 45/2013/QH13 Luật Đất đai

Loại tài liệu Văn bản luật tiếng Việt (Miễn phí) Lĩnh vực Đất đai Cơ quan ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành 29/11/2013 Ngày có hiệu lực 01/07/2014 Các văn bản hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 do Chính phủ ban hành hướng...