Thừa kế

2020/12/14

Quy định về thừa kế theo di chúc

A. Khái niệm về Di chúc (Điều 646 BLDS):  Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. B. Khi nào được hưởng thừa kế theo Di chúc: Người được hưởng thừa kế theo Di chúc...

2020/12/14

Những điều cần biết khi lập di chúc

1. Quy định về độ tuổi người lập di chúc : - Người đã thành niên có quyền lập di chúc, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình. - Người từ...

2020/12/14

Quy định về thừa kế thế vị

Theo Khoản 1, Điều 676 của Bộ luật Dân sự quy định: Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự hàng thừa kế thứ nhất gồm: Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Hàng thừa...

2020/12/14

Quy đinh về lập di chúc

Văn bản pháp lý: Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội (viết tắt là BLDS 2005).   Tư vấn pháp lý: 1.   Di chúc là sự thể  hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết (Điều 646 BLDS 2005). Một di chúc được coi...