Hôn nhân gia đình

2020/12/14

Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Việc chia tài sản chung của vợ chồng khi hôn nhân vẫn tồn tại được quy định trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 và Nghị định số 70/2001/NĐ-CP ngày 03/10/2001 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình. Cụ thể, Điều 29...

2020/12/14

Thủ tục kết hôn giữa người Việt Nam và người nước ngoài

Căn cứ pháp lý: Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000; Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/07/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày 10/07/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân...

2020/12/14

Quy định về kết hôn

Căn cứ pháp lý: Luật Hôn nhân và gia đình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 9/6/2000(gọi tắt là Luật Hôn nhân và gia đình);   Ý kiến pháp lý: Kết hôn hợp pháp là việc kết hôn giữa người nam và người nữ khi đáp...

2020/12/14

Quy định về cách xác định con chung trong thời kỳ hôn nhân

Căn cứ pháp lý: Luật Hôn nhân và gia đình được Quốc hội thông qua ngày 9/6/2000 (gọi tắt là Luật Hôn nhân và gia đình); Nghị định 70/2001/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/10/2001 quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình (gọi tắt là Nghị định 70/2001/NĐ-CP)....

2020/12/14

Nguyên tắc phân chia tài sản khi ly hôn

Căn cứ Điều 95 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000: Trong trường hợp vợ chồng khi ly hôn thì việc chia tài sản khi ly hôn theo các nguyên tắc sau:   1. Việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thoả thuận; nếu không thỏa...