Hợp đồng

2020/12/14

Giải quyết hậu quả Hợp đồng dân sự vô hiệu

Hợp đồng dân sự vô hiệu là hợp đồng không đáp ứng các điều kiện có hiệu lực hợp đồng bao gồm: người tham gia giao dịch không có đủ năng lực hành vi dân sự, mục đích, nội dung, hình thức hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp...

2020/12/14

Khái niệm Hợp đồng thương mại

Khi nhắc đến hợp đồng, tức là sự thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên nhằm mục đích xác lập, thay đổi, chấm dứt nghĩa vụ của các bên ( theo Điều 388 BLDS). Như đã trình bày trong phần tổng quan nói trên , hợp đồng là một hành...

2020/12/14

Sự khác biệt giữa Hợp đồng dân sự và Hợp đồng thương mại

Hợp  đồng là công cụ phát triển đối với mỗi doanh nghiệp (DN). Hợp đồng dân sự, hợp đồng lao động hay hợp đồng thương mại đều đặc biệt có ý nghĩa trong mỗi giao dịch tương ứng của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các cơ quan,...