Đấu thầu

2020/12/14

Một số điểm mới của Luật Đấu thầu 2013

Luật Đấu thầu 2013 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013, Luật bao gồm 13 chương, 96 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014.     So với Luật Đấu thầu 2005, Luật Đấu thầu 2013 có 10 điểm mới cơ bản được điều chỉnh, đặc...

2020/12/14

Quy trình đầu thầu theo Luật đấu thầu

I. Phần lập kế hoạch đấu thầu Nội dung Văn bản pháp luật liên quan I Lập kế hoạch đấu thầu Giai đoạn chuẩn bị đầu tư Căn cứ để lập kế hoạch, nội dung gói thầu thẩm định và trình phê duyệt theo Điều 9-10-11-12 Nghị định85/2009/NĐ-CP Giai đoạn...