THỪA KẾ

2020/12/12

Dịch vụ tư vấn tranh chấp di sản thừa kế

TRANH CHẤP DI SẢN THỪA KẾ Di sản thừa kế là tài sản của người chết để lại cho người còn sống. Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết tròng tài sản chung với người khác. Di sản thừa kế có...

2020/12/12

Dịch vụ tư vấn chia di sản thừa kế

Di sản thừa kế là tài sản của người chết để lại cho người còn sống. Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết tròng tài sản chung với người khác. Di sản thừa kế có thể là hiện vật, tiền, giấy...

2020/12/12

Tư vấn, soạn thảo, làm chứng, chứng thực di chúc

Di chúc là Văn bản thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản (di sản) của mình cho người khác (người thừa kế) sau khi chết. Để đảm bảo Di chúc có hiệu lực pháp luật sau khi Người để lại di chúc chết thì khi lập...

2020/12/12

Dịch vụ tư vấn lập di chúc

tu-van-di-chucDi chúc bằng văn bản gồm các hình thức sau (Điều 650 BLDS 2005): - Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng; - Di chúc bằng văn bản có người làm chứng; -  Di chúc bằng văn bản có công chứng; -  Di chúc bằng văn bản...