Đầu tư

2020/12/14

Tư vấn điều chỉnh dự án đầu tư 100% vốn nước ngoài

THƯ TƯ VẤN VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 100% VỐN NƯỚC NGOÀI ĐANG HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM   Chi nhánh Văn phòng Luật sư An Phước tư vấn điều chỉnh Dự án 100% vốn nước ngoài bằng cách thức mở rộng thêm quy mô về vốn,...

2020/12/14

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư trường hợp phải thẩm tra đầu tư

Hồ sơ gồm: 1.  Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (theo mẫu I-3. Nhà đầu tư tham khảo hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản trên tại phụ lục IV-1 của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 2.  Báo cáo năng lực tài chính của...

2020/12/14

Quy trình, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư

1. PHÂN LOẠI DỰ ÁN: a. Dự án không phải đăng ký đầu tư để cấp Giấy chứng nhận đầu tư: Dự án đầu tư trong nước có vốn đầu tư dưới 15 tỉ đồng và không thuộc Danh mục lĩnh vực kinh doanh có điều kiện thì nhà đầu...