Giấy phép

2020/12/14

Thủ tục xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất có điều kiện (Metanol)

Theo quy định tại Nghị định 108/2008/NĐ-CP và Nghị định 26/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2008/NĐ-CP, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất: I.                  ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HÓA CHẤT: -                     Người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa...

2020/12/14

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

* CĂN CỨ:   -         Thông tư 01/2013/TTLT-BCA-BNG: sửa đổi, bổ sung TTLT 04/2002, TTLT 01/2007 và ban hành mẫu biểu mới; -         Văn bản hợp nhất 02/2014/VBHN-BCN: hợp nhất các văn bản trên. -         Thông tư 192/2012/TT-BTC về lệ phí   I. NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CẤP THẺ TẠM TRÚ:...