TƯ VẤN PHÁP LÝ

2020/12/14

Quy định về thừa kế theo di chúc

A. Khái niệm về Di chúc (Điều 646 BLDS):  Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. B. Khi nào được hưởng thừa kế theo Di chúc: Người được hưởng thừa kế theo Di chúc...

2020/12/14

Những điều cần biết khi lập di chúc

1. Quy định về độ tuổi người lập di chúc : - Người đã thành niên có quyền lập di chúc, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình. - Người từ...

2020/12/14

Quy định về thừa kế thế vị

Theo Khoản 1, Điều 676 của Bộ luật Dân sự quy định: Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự hàng thừa kế thứ nhất gồm: Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Hàng thừa...

2020/12/14

Quy đinh về lập di chúc

Văn bản pháp lý: Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội (viết tắt là BLDS 2005).   Tư vấn pháp lý: 1.   Di chúc là sự thể  hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết (Điều 646 BLDS 2005). Một di chúc được coi...

2020/12/14

Tư vấn điều chỉnh dự án đầu tư 100% vốn nước ngoài

THƯ TƯ VẤN VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 100% VỐN NƯỚC NGOÀI ĐANG HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM   Chi nhánh Văn phòng Luật sư An Phước tư vấn điều chỉnh Dự án 100% vốn nước ngoài bằng cách thức mở rộng thêm quy mô về vốn,...

2020/12/14

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư trường hợp phải thẩm tra đầu tư

Hồ sơ gồm: 1.  Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (theo mẫu I-3. Nhà đầu tư tham khảo hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản trên tại phụ lục IV-1 của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 2.  Báo cáo năng lực tài chính của...